درباره ما

شرکت توسعه تجارت و بازرگانی زرفام کیش به عنوان بازوی توسعه اشتغال و بازرگانی بنیاد علوی ،مسئولیت ایجاد و گسترش زنجیره های اقتصادی اشتغال در مناطق محروم و مناطق هدف بنیاد علوی را در سطح کشور بر عهده دارد. این شرکت با بهره گیری از توان منتخصصان حوزه توسعه سعی دارد تا مناطق هدف را از بعد اقتصادی به وضعیت پایدار برساند.